اثرات درمانی لیزر پرتوان

کاربردهای لیزر پرتوان : 

کاهش درد:
امواج لیزر پرتوان مسیر سیگنالهای درد از عضو آسیب دیده به سمت مغز را مسدود میکند. لیزر پرتوان حساسیت اعصاب را کاهش داده و درک درد را کاهش میدهد. همچنین لیزر پرتوان با کاهش التهاب و تورم ناحیه آسیب دیده، درد را کم میکند. از سوی دیگر لیزر پرتوان سبب تولید و ترشح ضد دردهای طبیعی توسط بدن میشود.